Flip Text

Original:
Flipped:

Không áp dụng cho chữ hoa và tiếng việt có dấu

I got the idea to do this from a friend.
Thank you !!!